Vedtægter

Vedtægterne for Producentforeningen definerer blandt andet hvem der kan blive medlem af foreningen, hvilken rolle bestyrelsen og medlemsmødet har og hvilke rettigheder og pligter, man har, hvis man er medlem af foreningen.§ 1. Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Producentforeningen. Foreningens hjemsted er København. 

§ 2. Formål

2.1. Foreningens formål er:

1. at bistå og rådgive i alle anliggender, der vedrører film-, tv-, reklame og digital audiovisuel produktion i Danmark, og virke for, at der til stadighed findes en sådan dansk produktion af høj kvalitet,
2. på medlemmernes vegne at forhandle overenskomster og aftaler med faglige organisationer for skabende og udøvende kunstnere samt teknisk personale,
3. på medlemmernes vegne at forhandle overenskomster, aftaler og lignende med DR, TV 2 og andre broadcastere, VOD tjenester og distributører vedrørende vilkår for produktion og levering af indhold,
4. at varetage medlemmernes interesser overfor Det Danske Filminstitut og andre offentlige institutioner og virksomheder, der har generel betydning for produktion og distribution af produkter som nævnt i nr. 1, samt at repræsentere medlemmerne over for ministerier, såsom Kulturministeriet og Erhvervsministeriet, andre dele af den offentlige forvaltning, hvis administration og afgørelser kan have betydning for medlemmerne, samt relevante internationale organisationer og myndigheder,
5. at samarbejde med andre relevante danske organisationer,  
6. at arbejde for gennemførelse og opretholdelse af en lovgivning, der sikrer et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for en bred og professionel dansk produktion, og som beskytter producenternes rettigheder og interesser, og
7. at repræsentere medlemmerne i internationale organisationer inden for foreningens område.

§ 3. Medlemskab

3.1. Som medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der i Danmark driver selvstændig virksomhed inden for foreningens område, jf. § 2, nr.1.

3.2. Foreningens bestyrelse afgør, om en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

3.3. Foreningens medlemmer indplaceres i følgende produktionskategorier: 

1) fiktion og spillefilm
2) kort- og dokumentarfilm
3) tv
4) reklame, information og corporate 

3.4. Ved optagelse af et nyt medlem træffer bestyrelsen beslutning om, under hvilken produktionskategori medlemmet skal optages. Bestyrelsen kan på et medlems begæring henføre medlemmet til to produktionskategorier.

3.5. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem på grund af længere tids manglende produktion ikke kan forblive medlem af foreningen. Medlemmet kan forlange, at en sådan beslutning forelægges på den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om ophør af medlemskab kan af medlemmet indbringes for den i § 18 omhandlede voldgiftsret; en voldgiftsklage har ikke opsættende virkning. Ophøret står ved magt, medmindre mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer og mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.

3.6. Nye medlemmer skal som betingelse for at opnå medlemskab betale et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der opkræves kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. 

3.7. Et medlem kan melde sig ud af foreningen med minimum et halvt års skriftligt varsel til en 1. januar eller 1. juli. Udmeldelse skal sendes til foreningens sekretariat.

3.8. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem skal ekskluderes, hvis medlemmet 1) ikke overholder Producentforeningens vedtægter eller 2) ved ukollegial eller illoyal optræden modarbejder Producentforeningens virksomhed og interesser. Medlemmet kan forlange, at bestyrelsens beslutning om eksklusion forelægges på den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kan af det ekskluderede medlem indbringes for den i § 18 omhandlede voldgiftsret; en voldgiftsklage har ikke opsættende virkning. Eksklusionen står ved magt, medmindre mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer og mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.

3.9. Bestemmelsen i § 3.8 finder tilsvarende anvendelse, hvis et medlem nægter at respektere lovligt trufne beslutninger i foreningen eller gentagne gange gør sig skyldig i overtrædelse af almindelige medlemsforpligtelser, herunder særligt pligten til rettidigt at indbetale kontingent m.v. 

§3A. Associeret medlemskab

3A.1. Som associeret medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der på indmeldelsestidspunktet alene producerer tv.

3A.2. Foreningens bestyrelse afgør, om en ansøger opfylder betingelserne for associeret medlemskab. Såfremt bestyrelsen ikke finder, at en ansøger opfylder betingelserne for associeret medlemskab, kan ansøgeren forlange, at beslutningen forelægges på den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Bestyrelsens beslutning står ved magt, medmindre mere end halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer og mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.

3A.3. Bestemmelsen i § 3.5 finder tilsvarende anvendelse på associerede medlemmer og gælder også, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for associeret medlemskab.

3A.4. Associerede medlemmer modtager samme informationer om foreningens aktiviteter som ordinære medlemmer, og har ret til at deltage i TV-gruppens medlemsmøder og andre møder, hvor TV-gruppens medlemmer inviteres.

3A.5. Producentforeningen kan ikke repræsentere det enkelte associerede medlem overfor tredjemand, jf. §§ 2.1.2 og 16.2.

3A.6. Bestemmelserne om medlemmer i disse vedtægter gælder også for associerede medlemmer, medmindre andet fremgår.

§ 4. Foreningens struktur – kompetenceforhold – tegningsret

4.1. Foreningens besluttende organer er generalforsamlingen, bestyrelsen, direktionen og medlemsmøderne.

4.2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og træffer efter indstilling fra bestyrelsen eller medlemsmøderne beslutning i alle anliggender, der berører medlemmernes væsentlige økonomiske og retlige interesser. 

4.3. Bestyrelsen leder foreningens arbejde og skal med bindende virkning for medlemmerne godkende generelle overenskomster med faglige organisationer, hvori foreningen er part.

4.4. Bestyrelsen ansætter direktøren og vicedirektøren (direktionen).

4.5. Direktionen handler på foreningens vegne i alle anliggender, der ikke henhører under bestyrelsens kompetence, og i øvrigt efter de af bestyrelsen givne retningslinjer.

4.6. Medlemsmøder inden for hver produktionskategori vælger medlemmer af Producentforeningens bestyrelse og behandler specifikke spørgsmål inden for produktionskategorien. 

§ 5. Tegningsret
5.1 Foreningen tegnes af foreningens bestyrelsesleder og et medlem af direktionen i forening eller af et medlem af direktionen og to andre medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 6. Generalforsamling – sted – indkaldelse

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Generalforsamlingen afholdes i København, medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

6.3. Generalforsamling skal afholdes, såfremt foreningens bestyrelsesleder, 3 medlemmer af bestyrelsen, 10 medlemmer af foreningen eller foreningens revisor ønsker dette.

6.4. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem sekretariatet.

6.5. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes helt eller delvist elektronisk.

§ 7. Ordinær generalforsamling – indvarsling – forslag

7.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

7.2. Ordinær generalforsamling indkaldes gennem brev eller mail til medlemmerne med et varsel på 3 uger. Den ordinære generalforsamling annonceres herudover på Producentforeningens hjemmeside.

7.3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde oplysning om, at såfremt et medlem ønsker at bringe et forslag frem til beslutning på generalforsamlingen, jf. § 8.1, pkt. 6, skal dette i skriftlig form være sekretariatet i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

7.4. Bestyrelsens årsberetning, foreningens årsregnskab, forslag til budget samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Ordinær generalforsamling – dagsorden

8.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
3. Bestyrelsens forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse. 
4. Bestyrelsens orientering om budget for perioden 1. januar til 31. december i det år, hvor generalforsamlingen afholdes
5. Bestyrelsens forslag til
a) årskontingent, bidrag i medfør af § 14.1, pkt. 1, og opkrævningsperiode (for det efterfølgende kalenderår)
b) indmeldelsesgebyr (for det efterfølgende kalenderår)
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
8. Orientering om valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling – indvarsling – dagsorden

9.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med et varsel på mindst 10 dage.

9.2. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der angiver, hvad der ønskes forelagt til den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.

§ 10. Generalforsamling – dirigent – afstemning – stemmeret – referat

10.1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Efter forslag fra dirigenten vælges en referent samt to stemmetællere.

10.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, med mindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser.

10.3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser.

10.4. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten be-slutter det, eller hvis 1 medlem af bestyrelsen eller 3 medlemmer på generalforsamlingen kræver det.

10.5. Stemmeberettigede er medlemmer, der betaler fuldt kontingent, og som ikke er i restance. Nye medlemmer har stemmeret, såfremt indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt.

10.6. På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme. Et medlems stemme kan ved fuldmagt overdrages til et andet medlem, når dette medlem er til stede på generalforsamlingen. En fuldmagt kan ikke gives for mere end én generalforsamling. Et medlem kan ikke medbringe mere end 3 fuldmagter

10.7. Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten. Referatet udsendes til medlemmerne.

§ 11. Medlemsmøder

11.1. Der afholdes medlemsmøder inden for hver produktionskategori. Direktionen indkalder til medlemsmøderne.

11.2 Medlemsmøder med henblik på valg til foreningens bestyrelse, jf. § 12.1, afholdes senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Senest 3 uger før afholdelsen af medlemsmødet skal alle medlemmer af den pågældende produktionskategori modtage information om, at det er muligt at stille op til valg til bestyrelsen. Kandidater til valget til foreningens bestyrelse skal melde sig senest 2 uger før medlemsmødet. På medlemsmødet har hvert medlem 1 stemme. Hvert medlem kan stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges. Som suppleant vælges den kandidat, der får flest stemmer ud over den eller de valgte bestyrelsesmedlemmer.  Medlemsmøder afholdes i øvrigt, når et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer den pågældende produktionskategori, eller direktionen anser det for nødvendigt, eller når 3 medlemmer af produktionskategorien fremsætter begæring herom. Direktionen indkalder til medlemsmøderne.

11.3. På foreningens medlemsmøder kan, ud over valg til bestyrelsen, behandles spørgsmål, der knytter sig til den pågældende produktionskategori. Medlemsmødet kan ikke træffe beslutning vedrørende anliggender, der berører medlemmernes væsentlige økonomiske og retlige interesser, men kan afgive indstillinger til bestyrelsen og generalforsamlingen herom. Medlemsmødet kan nedsætte udvalg til behandling af særlige spørgsmål (ad hoc-udvalg), ligesom medlemsmødet kan nedsætte fag- eller områdeudvalg. Medlemsmødet kan uddelegere kompetence til et udvalg. Udvalgene kan afgive indstillinger til medlemsmødet.

11.4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for medlemsmøder. Forretningsordenen udfylder nærværende vedtægter. Ved uoverensstemmelse mellem forretningsordenen og vedtægterne skal vedtægterne have forrang.

§ 12. Bestyrelsen

12.1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges på medlemsmøderne, således at bestyrelsen kommer til at repræsentere alle de i § 3 anførte produktionskategorier med hver 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælger hvert medlemsmøde 1 bestyrelsesmedlem. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, løbende fra den ordinære generalforsamling efter medlemsmødet, jf. § 11.1 til den ordinære generalforsamling 2 år senere. Genvalg kan finde sted. 

12.2. For hver produktionskategori vælges på medlemsmøderne hvert andet år endvidere en suppleant for 2 år. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder den valgte suppleant for den resterende valgperiode, og medlemsmødet vælger en midlertidig suppleant til valgperiodens udløb.

12.3. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med en bestyrelsesleder og 2 vicebestyrelsesledere. Bestyrelseslederen eller, i dennes fravær, en af vicebestyrelseslederne leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederne udpeges for 1 år ad gangen. Ingen kan vælges til bestyrelsesleder mere end 4 gange.

12.4. Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelseslederen, vicebestyrelseslederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes af sekretariatet med mindst 7 dages varsel, medmindre særlige grunde gør indkaldelse med kortere varsel nødvendig.

12.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme afgørende.

12.6. Direktionen udfærdiger et kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

§ 13. Direktionen - Sekretariatet

13.1. Direktionen er leder af foreningens sekretariat og ansætter sekretariatets medarbejdere. Direktionen er ansvarlig for, at sekretariatet til enhver tid kan løse foreningens opgaver indenfor det i § 2 angivne formål.

13.2. Direktionen forbereder indkaldelse til og deltager i generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og medlemsmøder og sørger for, at der udarbejdes referater af beslutningerne på disse møder.

13.3. Direktionen forbereder udkast til årsregnskab og budgetter til bestyrelsens godkendelse før fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

13.4. Direktionen er, medmindre andet er aftalt i det konkrete tilfælde, talsperson for foreningen i alle eksterne relationer, herunder i forhold til samarbejdspartnere, andre organisationer, Det Danske Filminstitut, ministerier, politikere og medierne.

§ 14. Foreningens finansiering

14.1. Foreningens drift finansieres dels ved et årskontingent dels ved følgende bidrag: 
1. En andel af et medlems årlige vederlag fra Producent Rettigheder Danmark (PRD), dog højst 15% af de modtagne vederlag og i alt ikke over DKK 50.000 ekskl. moms. Disse grænser gælder ikke for associerede medlemmer. Vederlagsprocenten for det kommende regnskabsår fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling, som kan forhøje maksimumsbeløbet med op til 10%.
2. Diverse indtægter.

14.2. Til dækning af den løbende drift er bestyrelsen berettiget til at oprette en kassekredit i foreningens pengeinstitut med et maksimum lydende på foreningens højeste trækningsbehov i henhold til en af sekretariatet for et kalenderår ad gangen udarbejdet likviditets-budget.

§ 15. Regnskab og revision

15.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

15.2. Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der skal have uddannelse som statsautoriseret revisor.

§ 16. Medlemmerne – pligter

16.1. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og er bundet af alle beslutninger, der lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling og bestyrelse.

16.2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de overenskomster og aftaler, som foreningen på medlemmernes vegne har indgået. Et udmeldt medlem er også efter tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden forpligtet af sådanne overenskomster og aftaler, som foreningen har indgået, indtil disse overenskomster eller aftaler lovligt kan opsiges eller ophører.

16.3. Et medlem, som undlader at rette sig efter bestyrelsens henstilling om at følge foreningens lovlige beslutninger vedr. overenskomster og aftaler, jf. § 16.2, kan af bestyrelsen idømmes en bod på op til DKK 150.000, som tilfalder foreningen. Spørgsmålet om bodens berettigelse og størrelse kan af det berørte medlem indbringes for den i § 18 omhandlede voldgiftsret. En voldgiftsklage har ikke opsættende virkning. 

§ 17. Vedtægtsændringer – foreningens opløsning

17.1. Ændring af disse vedtægter kan ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtages et forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi de tilstedeværende medlemmer ikke repræsenterer mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen inden 3 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til, hvor mange af foreningens stemmeberettigede medlemmer der har givet fremmøde. 

17.2. Opløsning af foreningen kan vedtages på en generalforsamling med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer, når mindst 3⁄4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

17.3. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens eventuelle formue pro rata blandt de på opløsningstidspunktet værende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 3 år. Fordelingen beregnes efter medlemmernes forholdsmæssige gennemsnitlige bidrag til foreningen i de seneste 3 kalenderår. Eventuelle restancer til foreningen modregnes således at det kommer de øvrige medlemmer til gode.

17.4. Associerede medlemmer er ikke omfattet af § 17.1-3.

§ 18. Voldgift

18.1. Tvistigheder mellem foreningen og dens medlemmer kan ikke indbringes for de almindelige domstole, men skal afgøres ved voldgift.

18.2. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf foreningens bestyrelse vælger ét medlem, og det eller de medlemmer, med hvem tvisten består, ét medlem. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en leder, der skal være jurist. Kan voldgiftsrettens medlemmer ikke enes om valg af leder, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

18.3. Når den ene part har valgt sin voldgiftsmand, og den anden part ikke inden 4 uger efter, at valget er meddelt ham i et anbefalet brev, har angivet sin voldgiftsmand, er førstnævnte berettiget til at forlange, at den anden parts voldgiftsmand udpeges af præsidenten for Østre Landsret.

18.4. Voldgiftsrettens leder træffer beslutning om processen.

18.5. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende og kan ikke indbringes for domstolene, medmindre dette sker som led i tvangsfuldbyrdelse af en voldgiftskendelse.

---oo0oo---

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 19. januar 2000, og senest ændret på foreningens generalforsamling den 22. marts 2024 og ekstraordinære generalforsamling den 11. april 2024.