Producentforeningen roser den nye regering for at lægge op til justering af kulturbidraget

PRESSEMEDDELELSE ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2022:
Producentforeningen ser med stor glæde på, at den nye regering åbner op for en nødvendig justering af kulturbidraget, så streamingtjenesterne kan få en rabat for investeringer i nyt dansk indhold. Og vi har et konkret forslag til en ny model for kulturbidraget.

Producentforeningen ser med stor glæde på, at den nye regering åbner op for en nødvendig justering af kulturbidraget, så streamingtjenesterne kan få en rabat for investeringer i nyt dansk indhold. Alternativt fortsat betale et kulturbidrag. Samtidigt er det helt afgørende at fastholde et mindre bidrag på en procent, som skal målrettes danske spillefilm, dokumentarfilm og indhold til børn og unge, som er trængt. Vi håber, at der dermed kan skabes bred politisk opbakning til en langsigtet løsning for branchen, så danskerne sikres et mangfoldigt udbud af dansk indhold i høj kvalitet. 

De internationale og nordiske streamingtjenester har gennem en årrække bidraget positivt til udviklingen af den danske film- og tv-branche og udbuddet af indhold til danskerne. Men det seneste år er det desværre gået stærkt den modsatte vej. Det er afgørende at stoppe den negative udvikling og skabe ro og stabilitet, så Danmark forbliver et attraktivt land at investere i for streamingtjenesterne. Det er der nu mulighed for med regeringens forslag til en justering af kulturbidraget.

Situationens alvor kræver ansvarlig handling
Danske selskaber er ramt af streamingtjenesternes produktionsstop i 2022, som vil slå stærkt igennem de kommende år på grund af den lange produktionstid fra udvikling til serie. Producentforeningens opgørelse viser et meget dramatisk fald i investeringerne i dansk indhold på 40% i 2023 med et samlet omsætningstab på DKK 360 mio.
Det betyder ikke bare et alvorligt tab af arbejdspladser og omsætning for alle medarbejdergrupper og leverandører i den danske filmbranche. Det betyder også, at danskerne får markant færre nye danske tv-serier på deres skærme i de kommende år 
 
Producentforeningens er tilfreds med, at streamingtjenesterne fortsat skal bidrage til finansiering af et bredt udbud af dansk kvalitetsindhold. Tjenesternes forretningsmodel har ændret det danske økosystem for finansieringen af især spillefilm, dokumentarfilm og indhold til børn og unge, og derfor er kulturbidraget vigtigt.

Siden medieaftalen blev indgået i maj 2022, har forudsætningerne ændret sig markant, dels med en verdensomspændende økonomisk krise og inflation, politisk uenighed om Medieaftalen, den langvarige Create-konflikt om rettighedsbetaling og dertil stor modstand mod kulturbidraget. Dette har medført et produktionsstop i Danmark til stor skade for det danske produktionsmiljø. På den baggrund er det glædeligt, at kulturbidraget nu justeres.

Forslag til justering af Kulturbidraget
Producentforeningen har et konkret forslag til, hvordan kulturbidraget kan sikre, at der både skaffes den helt nødvendige finansiering til danske spillefilm, dokumentarfilm og indhold til børn og unge – samtidig med at Danmark fortsat er et attraktivt land at investere i for streamingtjenesterne.  

Kulturbidraget skal fastholdes på 6% af den del af streamingtjenesternes omsætning, der kan relateres til drama, film og dokumentarprojekter m.v. Omsætning, der relaterer sig til sport og nyheder, undtages, som allerede skitseret i lovforslaget. Derudover bør også transaktionelle tjenester (TVOD) som fx Blockbuster, der ikke selv producerer, undtages.

1% af det samlede kulturbidrag på 6% skal være en obligatorisk betalingsforpligtelse for de respektive streamingtjenester, som skal indbetales til Det Danske Filminstitut. De resterende 5% af kulturbidraget kan reduceres i takt med streamingtjenesternes direkte investering i dansk indhold.

Reduktionen kan ske med en faktor 3, dvs. at hvis en streamingtjeneste er forpligtet til at betale et samlet kulturbidrag på f.eks. 60 mio. kr., så vil den obligatoriske betaling udgøre 10 mio. kr., mens den resterende del af betalingen på 50 mio. kr. kan udelades, hvis streamingtjenesten investerer minimum 150 mio. kr. i dansk indhold. Udgør investeringen i dansk indhold mindre fx 90 mio. kr., stiger den obligatoriske betaling til i alt 30 mio. kr.

Baseret på Kulturministeriets estimater er det vores vurdering, at ovenstående forslag vil medføre et direkte provenu i størrelsesordenen 100 mio. kr., som overføres til DFI til at øge støtten til danske spillefilm, dokumentarprojekter og børn unge m.v.

Hvis der sker en fuld konvertering, er det Producentforeningens vurdering, at der i tillæg bliver tilført en direkte investering på 750 mio. kr. i nye produktioner, som vil være med til at sikre branchens fortsatte vækst.

Streamingtjenester, der ikke ønsker at producere i Danmark, bliver fuldt ud bidragspligtige med 6% af deres omsætning.

Det er Producentforeningens opfattelse, at streamingtjenesterne med den model bidrager til finansiering af originalt dansk indhold samtidig med, at det gøres attraktivt for streamingtjenesterne at fortsætte med aktive investeringer i dansk indhold til gavn for branchen og danskerne.


Producentforeningen, december 2022

Yderligere oplysninger: Jørgen Ramskov 2027 7790
 

Opdateret 14. dec 2022

Vil du vide mere?